سيدعلي بوريازاده

معرفی

بدون معرفی
اطلاعات تحصیلی
مقطع: كارشناسي ارشد
رشته: زبان و ادبيات انگليسي
معدل:
سال ورود: 1390
سال دانش آموختگی: 1392
دانشگاه: ولی عصر رفسنجان(عج)
دانشکده: ادبيات و علوم انساني
گروه: زبان انگليسي
موضوع پایان نامه:

اطلاعات شغلی
اطلاعاتی موجود نیست
اطلاعات فعالیت های دیگر
اطلاعاتی موجود نیست