نازنين برائي نژاد

معرفی

بدون معرفی
اطلاعات تحصیلی
مقطع: كارشناسي ارشد
رشته: فوتونيك
معدل:
سال ورود: 1392
سال دانش آموختگی: 1394
دانشگاه: ولی عصر رفسنجان(عج)
دانشکده: علوم پايه
گروه: فيزيك
موضوع پایان نامه:

اطلاعات شغلی
اطلاعاتی موجود نیست
اطلاعات فعالیت های دیگر
اطلاعاتی موجود نیست