رسول معمارزاده

معرفی

بدون معرفی
اطلاعات تحصیلی
مقطع: كارشناسي
رشته: مهندسي عمران- عمران
معدل: 17
سال ورود: 1384
سال دانش آموختگی: 1388
دانشگاه: ولی عصر رفسنجان(عج)
دانشکده: فني و مهندسي
گروه: عمران
موضوع پایان نامه: تست

مقطع: كارشناسي ارشد
رشته: مهندسی عمران
معدل: 17
سال ورود: 1388
سال دانش آموختگی: 1390
دانشگاه: صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده: مهندسی عمران
گروه: مهندسی هیدرولیک
موضوع پایان نامه: مدلسازی عددی موج با استفاده از روش SPH

مقطع: دکتري
رشته: مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
معدل: 19
سال ورود: 1391
سال دانش آموختگی: 1396
دانشگاه: شهید باهنر کرمان
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: مهندسی عمران
موضوع پایان نامه: شبیه سازی عددی چند فازی انتقال رسوب در بستر متحرک با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده

اطلاعات شغلی
سمت: هیات علمی گروه مهندسی عمران
سال شروع: 1396
نام محل کار: دانشگاه ولی عصر رفسنجان
نوع محل کار: دولتی
نوع اشتغال: استخدام
شهر: رفسنجان
تلفن: 03431312493
آدرس: دانشگاه ولی عصر رفسنجان

اطلاعات فعالیت های دیگر
اطلاعاتی موجود نیست