رعنا بنازاده ماهاني

معرفی

بدون معرفی
اطلاعات تحصیلی
مقطع: كارشناسي ارشد
رشته: رياضي محض گرايش آناليز
معدل:
سال ورود: 1393
سال دانش آموختگی: 1396
دانشگاه: ولی عصر رفسنجان(عج)
دانشکده: علوم رياضي و كامپيوتر
گروه: رياضي
موضوع پایان نامه:

اطلاعات شغلی
اطلاعاتی موجود نیست
اطلاعات فعالیت های دیگر
اطلاعاتی موجود نیست