زهرا ابوالحسيني

معرفی

بدون معرفی
اطلاعات تحصیلی
مقطع: كارشناسي ارشد
رشته: علوم كامپيوتر گرايش سيستمهاي هوشمند
معدل:
سال ورود: 1392
سال دانش آموختگی: 1395
دانشگاه: ولی عصر رفسنجان(عج)
دانشکده: علوم رياضي و كامپيوتر
گروه: علوم كامپيوتر
موضوع پایان نامه:

اطلاعات شغلی
اطلاعاتی موجود نیست
اطلاعات فعالیت های دیگر
اطلاعاتی موجود نیست