مژده خليل پور

معرفی

بدون معرفی
اطلاعات تحصیلی
مقطع: كارشناسي ارشد
رشته: مهندسي كشاورزي -علوم خاك گرايش شيمي وحاصلخيزي خاك
معدل:
سال ورود: 1390
سال دانش آموختگی: 1393
دانشگاه: ولی عصر رفسنجان(عج)
دانشکده: كشاورزي
گروه: خاكشناسي
موضوع پایان نامه:

اطلاعات شغلی
اطلاعاتی موجود نیست
اطلاعات فعالیت های دیگر
اطلاعاتی موجود نیست