عاطفه نادري بلداجي

معرفی

بدون معرفی
اطلاعات تحصیلی
مقطع: كارشناسي ارشد
رشته: زبان وادبيات فارسي
معدل:
سال ورود: 1394
سال دانش آموختگی: 1396
دانشگاه: ولی عصر رفسنجان(عج)
دانشکده: ادبيات و علوم انساني
گروه: زبان فارسي
موضوع پایان نامه:

اطلاعات شغلی
اطلاعاتی موجود نیست
اطلاعات فعالیت های دیگر
اطلاعاتی موجود نیست